24/7: (49) 3212 373 23 78 office-ebert@email.de

Adatvédelmi Tájékoztató Magyarország

 

A Dr. Donat EBERT Ügyvédi Iroda (továbbiakban: „Ügyvédi Iroda”) az Ügyvédi Iroda részére ügyvédi tevékenység folytatására megbízást adó ügyfeleire vonatkozóan személyes adatokat kezel.

Az ügyfelek személyes adatainak kezelésére a jelen Szabályzat, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üt.”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”), valamint a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően történik.

I. Az adatkezelő adatai:

 1. Dr. Donat EBERT Ügyvédi Iroda
  1012 Budapest, Logodi u. 65

  Nyilvántartó hatóság: Budapesti Ügyvédi Kamara
  Telefon: +36-1-769 62 12
  Email: nemetugyved@email.de
  Honlap:
  www.donat-ebert.com

  II. Az adatkezelés célja

Az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés célja az ügyvédi megbízás teljesítése.

III. Az adatkezelés jogalapja

Az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk /1/ b) pontja alapján. A kapcsolattartási adatokat az Ügyvédi Iroda az ügyfél hozzájárulása alapján kezeli. (GDPR 6. cikk /1/ a) pontja)

Bizonyos esetekben (pl. adózási kötelezettségek teljesítése, pénzmosási szabályok betartása) az adatkezelés jogalapja, hogy ezáltal az Ügyvédi Iroda az őt terhelő jogi kötelezettségeknek tudjon eleget tenni. (GDPR 6. cikk /1/ c) pontja)

Jogos érdek (GDPR 6. cikk /1/ f) pontja) jogcímén kezeli az Ügyvédi Iroda a megbízás teljesítéséhez szükséges, harmadik személyek – például tanúk, szakértők – adatait.

IV. Akezelt személyes adatok köre

A kezelhető személyes adatok körére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 7.§- a irányadó.

page1image3521623664

V.Adattovábbítás

Az adatok adatfeldolgozás céljára átadásra kerülnek az Ügyvédi Iroda archiválási, továbbá számviteli és – elektronikus kapcsolattartás esetén – IT szolgáltatója részére. A címadatok postázás esetén átadásra kerülnek a Magyar Posta, illetve a megbízott futárszolgálat részére. A számlázási adatok megosztásra kerülnek az Ügyvédi Iroda könyvelését végző céggel.

A személyes adatok a megbízás és az adatkezelés célja szerint továbbíthatók továbbá az eljáró hatóságoknak, bíróságoknak, ellenérdekű feleknek, harmadik személyeknek. Az adatok közölhetők az Ügyvédi Iroda alkalmazottaival.

A személyes adatok átadhatók továbbá az ügyvédi megbízás teljesítésében közreműködő egyéb személyek (pl. szakértő), illetve a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek részére, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét az ügyfél jóváhagyta.

Amennyiben a területi ügyvédi kamara az Üt. 85. §-a alapján irodagondnokot jelöl ki, az irodagondnok jogosult az ügyvéd képviseletére és az iratokba betekinteni.

VI. A személyes adatok tárolásának időtartama

A megbízás megszűnését követő 5 év, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő 10 év, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz év. (Üt. 53. §)

Okirat ellenjegyzése esetén az Ügyvédi Iroda által ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat – ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – az ellenjegyzéstől számított tíz évig kell megőrzi. (Üt. 53.§ (5) bekezdés).

Ezen túlmenően a számviteli kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatokat (név, lakcím, adószám) a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése szerinti időtartamig, azaz nyolc (8) évig őrizzük meg.

VII. Adatbiztonság

A személyes adatok ügyvédi titoknak minősülnek, azok megőrzésére az Ügyvédi Iroda fokozott biztonsági intézkedéseket alkalmaz.

VIII. Az ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Személyes adataik kezeléséről az ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben az Ügyvédi Iroda képviselői meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az ügyfelek adatait.

Az ügyfél ugyancsak jogosult adatainak helyesbítését kérni. A jogszabályokban meghatározott körben és feltételek mellett jogosult az ügyfél az adatainak törlését vagy felhasználásának korlátozását is kérni.

IX. Jogorvoslat

Amennyiben valamely, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza lenne, és azt az Ügyvédi Iroda minden törekvése ellenére nem orvosolta, Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. A hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://naih.hu

Ön dönthet továbbá úgy, hogy jogi igényét bírósági úton érvényesíti. Az eljárásra főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék illetékes, de Ön – választása szerint – a keresetet a lakóhelye ill. tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Datenschutzerklärung Deutschland

Datenschutzerklärung

Allgemeiner Hinweis und Pflichtinformationen

Benennung der verantwortlichen Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Donat Ebert
Dr. Donat Ebert
Mülheimer Str. 206
47057 Duisburg

Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, Kontaktdaten o. Ä.).

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung sind einige Vorgänge der Datenverarbeitung möglich. Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Als Betroffener steht Ihnen im Falle eines datenschutzrechtlichen Verstoßes ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde bezüglich datenschutzrechtlicher Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem sich der Sitz unseres Unternehmens befindet. Der folgende Link stellt eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten bereit: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Ihnen steht das Recht zu, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an Dritte aushändigen zu lassen. Die Bereitstellung erfolgt in einem maschinenlesbaren Format. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung

Sie haben jederzeit im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, Herkunft der Daten, deren Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Diesbezüglich und auch zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im Impressum aufgeführten Kontaktmöglichkeiten an uns wenden.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, nutzt unsere Website eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Damit sind Daten, die Sie über diese Website übermitteln, für Dritte nicht mitlesbar. Sie erkennen eine verschlüsselte Verbindung an der „https://“ Adresszeile Ihres Browsers und am Schloss-Symbol in der Browserzeile.

Kontaktformular

Per Kontaktformular übermittelte Daten werden einschließlich Ihrer Kontaktdaten gespeichert, um Ihre Anfrage bearbeiten zu können oder um für Anschlussfragen bereitzustehen. Eine Weitergabe dieser Daten findet ohne Ihre Einwilligung nicht statt.

Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Über das Kontaktformular übermittelte Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder keine Notwendigkeit der Datenspeicherung mehr besteht. Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Speicherdauer von Beiträgen und Kommentaren

Beiträge und Kommentare sowie damit in Verbindung stehende Daten, wie beispielsweise IP-Adressen, werden gespeichert. Der Inhalt verbleibt auf unserer Website, bis er vollständig gelöscht wurde oder aus rechtlichen Gründen gelöscht werden musste.

Die Speicherung der Beiträge und Kommentare erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die
Rechtmäßigkeit bereits erfolgter Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

YouTube

Für Integration und Darstellung von Videoinhalten nutzt unsere Website Plugins von YouTube. Anbieter des Videoportals ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Bei Aufruf einer Seite mit integriertem YouTube-Plugin wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. YouTube erfährt hierdurch, welche unserer Seiten Sie aufgerufen haben.

YouTube kann Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen, sollten Sie in Ihrem YouTube Konto eingeloggt sein. Durch vorheriges Ausloggen haben Sie die Möglichkeit, dies zu unterbinden.

Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.

Einzelheiten zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Für Integration und Darstellung von Videoinhalten nutzt unsere Website Plugins von Vimeo. Anbieter des Videoportals ist die Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Bei Aufruf einer Seite mit integriertem Vimeo-Plugin wird eine Verbindung zu den Servern von Vimeo hergestellt. Vimeo erfährt hierdurch, welche unserer Seiten Sie aufgerufen haben. Vimeo erfährt Ihre IP-Adresse, selbst wenn Sie nicht beim Videoportal
eingeloggt sind oder dort kein Konto besitzen. Es erfolgt eine Übermittlung der von Vimeo erfassten Informationen an Server des Videoportals in den USA.

Vimeo kann Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuordnen. Durch vorheriges Ausloggen haben Sie die Möglichkeit, dies zu unterbinden.

Einzelheiten zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Vimeo unter: https://vimeo.com/privacy.

Quelle: Datenschutz-Konfigurator von mein-datenschutzbeauftragter.de

 

 

 

Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow