Sa kohë mund të mbahet dikush në paraburgim në Gjermani?

Sa kohë mund të mbahet dikush në paraburgim në Gjermani ?

Sa mund të zgjasë paraburgim në Gjermani?

Si në çdo vend të civilizuar e keqja që shteti mund të bejë me një qytetar është të I’a marre lirinë e tij.

Pikerisht kjo ndodh kur dikush është në mbajtje, për më tepër liria e tij është  marrë pa nje vendim përfundimtar.Dhe – si ne te gjithë duhet të dinë dhe respektojnë – të gjithë duhet të konsiderohen të pafajshëm derisa një gjykatë thotë ndryshe në fjalinë e fundit.

Kjo është arsyeja pse në qdo rast të paraburgimit autoritetet janë të detyruara për një procedurë të shpejtë.Prokuroria do të bejë gjithqka për të paraqitur aktakuzën sa me shpejt që jetë e mundur dhe gjykata duhët të përgatisë seancë dëgjimore në rastin.

Cfarë do të thotë kjo në të vërtetë?

Mesatarisht,rastet jo shumë të komplikuara aktakuza duhet të jetë e gatshme dhe të paraqitet në gjykatë dhe gjykata ka për të rregulluar gjithcka për seancën gojore brenda tre muajve.Në praktikë ne shpesh përjetojmë se e gjithë procedura do të zgjasë deri në fund të muajit të katërt.Dhe unë shpesh nuk mund të të ndihmojë të kesh pershtypjen se te dy institucionet e kanë bëre me qëllim duke e ditur se këshilli ndoshta nuk duhet të apelojë kundër këtij tejkalimi të afatit.

Në raste të ndërlikuara,me më shumë të dyshuar,dëme të larta,organizata më të mëdha kriminale etj,paraburgimi mund të zgjasë për gjashtë muaj.

Pas gjashtë muajsh paraburgimi mund të mbahet vetëm kur ka rrethana të veçanta që justifikojnë lënien në fuqi të paraburgimit.Kjo zakonisht mund të ndodhë vetëm në rastet e krimeve të rënda dhe/ose rrethana shumë të jashtëzakonshme. Atëherë ajo mund të jetë e pranueshme se prokuroria ka nevojë për më shumë kohë për të finalizuar aktakuzën.

Natyrisht ne gjithmonë duhet të kontrollojmë të dhënat e rastit konkret.

Kontakt: Xhavit, +386 49 48 77 77.

Dr. Donat Ebert

Dr. Donat Ebert

Ügyvéd - Rechtsanwalt (HU, D)

Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow